ยกเลิกการแจ้งเตือน

ยกเลิกการรับการแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว